July 10, 2017

Το Κάλιο

Το κάλιο είναι ένα ουσιώδες μακροθρεπτικό στοιχείο των φυτών, που λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες, όπως και το άζωτο. Στα φυτά, το Κ δεν είναι μέρος των σύνθετων οργανικών μορίων. Κινείται σαν ελεύθερο ιόν και εκτελεί πολλές λειτουργίες.

Το Κάλιο στα φυτά
Στα φυτά, το Κάλιο εμπλέκεται σε πολλές ουσιώδεις λειτουργίες. Χρησιμεύει σε :

• Ρυθμίζει την πίεση του νερού στα φυτικά κύτταρα , επηρεάζει την επέκταση του κυττάρου, την ανταλλαγή αερίων, και στην κίνηση των φύλλων ως απόκριση στο φως
• Ενεργοποιεί ένζυμα ,τα οποία βοηθούν τις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα.
• Συνθέτει πρωτεΐνες
• Προσαρμόζει το pH ανάμεσα στα φυτικά κύτταρα
• Αυξάνει τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης
• Μεταφέρει χημικές ενώσεις και
• Ισορροπεί τα ηλεκτρικά φορτία σε ποικίλα μέρη των κυττάρων

Η συγκομιδή των καλλιεργειών απομακρύνει το Κ από το έδαφος. Η ποσότητα που απομακρύνεται ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα της βιομάζας και το Κ που περιέχεται στα φυτά που γίνεται η συγκομιδή .

Τα φυτά που προμηθεύονται με επαρκές Κ είναι περισσότερο ικανά να αντέξουν στο στρες , στην καταστροφή από έντομα, και σε πολλές ασθένειες φυτών συγκρινόμενα με φυτά που έχουν χαμηλά ποσοστά Κ.
Καθώς η ηλικία των φυτών, η βροχόπτωση διηθεί Κ από τα φύλλα των φυτών, εναποτίθεται K στην επιφάνεια του εδάφους. Τα φυτά , επομένως, διανέμουν εκ νέου το Κ από τα χαμηλότερα βάθη στην επιφάνεια του εδάφους , μια διαδικασία που καλείται ‘’ανύψωση’’. Η ανύψωση συνεισφέρει στην θρεπτική στρωματοποίηση χωρίς άροση και μειώνει τα συστήματα κατεργασίας και επηρεάζει το πώς τα εδαφικά τεστ αλλάζουν σε απόκριση στις προσθήκες Κ και στην απομάκρυνση του από τις καλλιέργειες.

Το κάλιο στα εδάφη
Τα φυτά μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Κ μόνο όταν είναι διαλυμένο σε εδαφικό διάλυμα.
Οι συνεισφέροντες στη διαθεσιμότητα του Κ στα φυτά είναι :

• Το Κ επαναδιανέμεται από άλλες περιοχές , συμπεριλαμβανομένου : αρδευτικό νερό, ανάσχεση κατακρημνισμάτων , εμπορικό λίπασμα, κοπριά, βιοστερεά και εναπόθεση ιζήματος.
• Αποσάθρωση των βασικών μετάλλων που εμπεριέχουν Κ όπως η μαρμαρυγία και κάποιους αστριούς.
• Κ που απελευθερώνεται από το ενδοστιβαδικό του στρώματος πυριτικών μετάλλων, ιλλίτη, βερμικουλίτης και σιμηκτίτη και
• Εκρόφηση Κ από επιφάνειες και άκρα του στρώματος πυριτικών μετάλλων που ονομάζεται ‘’ανταλλάξιμο Κ’’.

Το ανταλλάξιμο Κ μετρείται με εδαφικά τεστ και θεωρείται άμεσα διαθέσιμο για τα φυτά. Τα στρώματα πυριτικών ορυκτών που απελευθερώνουν
Κ μπορούν επίσης να ‘’φτιάξουν’’ , η να αποθηκεύσουν Κ σε ενδοστιβαδικές θέσεις, και από εκεί να απομακρυνθεί από εδαφικά διαλύματα. Η στερέωση και η απελευθέρωση του Κ από αυτά τα ορυκτά είναι δυναμικά καθόλα τη διάρκεια του έτους.

Λίπανση εδάφους με Κάλιο
Τα ορυκτά Καλίου εξάγονται από γεωλογικές πηγές που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Οι ακαθαρσίες απομακρύνονται από τα μεταλλεύματα και το εναπομείναν Κ μεταφέρεται σε μια ποικιλία από σύγχρονες λιπάνσεις. Το περιεχόμενο του Κ ιστορικά αναφέρεται ως Κ2Ο , αλλά οι λιπάνσεις δεν περιλαμβάνουν πραγματικά Κ2Ο.

Σωστή πηγή
Η πιο κοινή πηγή λιπάσματος Κ είναι το χλωριούχο κάλιο ( KCl ) , αναφέρεται επίσης και ως το χλωριούχο της ποτάσα. Οι πηγές λιπασμάτων Κ που δεν περιέχουν χλώριο προτιμούνται κάποιες φορές για εφαρμογές σε καλλιέργειες που είναι ευαίσθητες σε χλώριο. Τα μείγματα λιπασμάτων που περιέχουν χλώριο , θείο ή μαγνήσιο είναι κατάλληλα όταν οι προμήθειες του εδάφους με αυτά τα θρεπτικά είναι περιορισμένες. Τα υγρά προϊόντα ή τα στερεά προϊόντα που είναι υψηλός διαλυτά στο νερό χρησιμοποιούνται για υδρολίπανση.

Σωστή αναλογία
Η αναλογία που συστήνεται για την εφαρμογή Κ βασίζεται και στα εδαφικά τεστ και στην μετακίνηση καλλιέργειας. ‘’ Διατηρημένες αναλογίες ‘’ είναι εξίσου ίσες στις ποσότητες του Κ που απομακρύνεται και χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τη γονιμότητα του εδάφους.

Σωστή στιγμή
Εάν οι ευαίσθητες στο χλώριο καλλιέργειες είναι μέρος μιας περιστροφής, οι μορφές χλωρίου μπορεί να εφαρμοστούν σε μη ευαίσθητες καλλιέργειες που αναπτύσσονται νωρίτερα στην περιστροφή , αφήνοντας χρόνο στο χλώριο βγει εκτός της ζώνης περιστροφής. Για καταστάσεις που χρειάζονται επιπρόσθετα θρεπτικά σε ένα μείγμα λιπάσματος και αυτές οι μορφές είναι ευκίνητες στο έδαφος , όπως το χλώριο και το θειικό άλας, οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν κοντά η κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Σωστό μέρος
Οι πηγές καλίου ποικίλουν εκτενώς στην επίδραση που έχουν στο διάλυμα του εδάφους ( δείκτης αλατότητας ). Οι πηγές λιπασμάτων Καλίου με μικρότερο δείκτη αλατότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλότερες αναλογίες όταν τοποθετούνται κοντά ή ακριβώς σε επαφή με το σπόρο. Οι λωρίδες καλίου κάτω από την επιφάνεια μπορούν να παρέχουν πλεονεκτήματα σε ευρείς εφαρμογές όταν η γονιμότητα του υπεδάφους είναι χαμηλότερη όταν υπάρχουν πιο ξηρές συνθήκες ανάπτυξης.

Συμπτώματα έλλειψης Καλίου
Η έλλειψη καλίου μειώνει την αναλογία της ανάπτυξης των φυτών. Στο καλαμπόκι, για παράδειγμα , η έλλειψη Κ οδηγεί σε αργοπορημένη γονιμότητα και ωρίμανση. Το φύλλο γίνεται κίτρινο και τελικά πεθαίνει, και τα φύλλα μπορεί να μην αναπτυχθούν πλήρως. Η ακολουθούμενη μείωση στην περιοχή του φύλλου , μειώνει την παραγωγικότητα των καλλιεργειών. Τα κοτσάνια επίσης είναι αποδυναμωμένα , αυξάνοντας την επικινδυνότητα για εγκάθιση. Τα φυτά έχουν μια χαμηλότερη αντίσταση σε κάποιες ασθένειες και στο στρες υγρασίας. Η μειωμένη επέκταση του κυττάρου κονταίνει τα μεσογονάτια, παράγοντας stuned φυτά τα οποία οδηγούν σε μείωση της συγκομιδής σε μεγάλο βαθμό.

Η απόκριση της καλλιέργειας στο Κάλιο
Όταν τα εδάφη δεν προμηθεύονται με επαρκές Κ, η γονιμοποίηση έχει μια μεγάλη αλλαγή στο να προβάλλουν αποδοτικές αποκρίσεις καλλιεργειών.
Η συγκομιδή απομακρύνει διαφορετικά ποσά από Κ για ποικίλες καλλιέργειες. Αντικατάσταση αυτού του Κ είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η μακράς διάρκειας εξάντληση των αποθεμάτων του εδάφους σε θρεπτικά. Υπάρχουν εξαιρετικά υλικά λιπάσματος διαθέσιμα για τη διατήρηση της προμήθειας Κ για υγιή ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Πηγή εικόνας: By Dnn87 – Self-photographed, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3213111